20 september 2022

Maandag 19 september nodigde Philippe Henquet, gemeenteraadslid Team cd&v Kapellen, het gemeentebestuur uit tot dialoog.

Philippe Henquet: “We zijn bezorgd. Wij vragen aan het Kapelse bestuur om transparantie over de huidige financiële situatie van onze gemeente. Geheel in de lijn van onze Christendemocratische waarden, willen wij samen naar mogelijkheden zoeken om de Kapellenaars in deze moeilijke tijd te ondersteunen.”

Een oplossing aanreiken zonder inzicht in wat kan of wat niet kan, lijkt ons te gemakkelijk. Uiteraard zijn de verschillende overheden drukdoende met het opstellen van voorstellen. Team cd&v Kapellen vindt het echter ook de taak van een gemeentebestuur om de zwakkere onder haar inwoners tegemoet te komen. Helaas treft de crisis nu ook de middenklasse, mensen die nog nooit in deze benarde financiële situatie hebben verkeerd.

Vanuit de cd&v fractie roepen we de gemeente Kapellen op om werk te maken van slimme maatregelen ter ondersteuning van onze inwoners én handelaars.

Vriendelijke groeten 

Marc Dekkers                           Philippe Henquet

Voorzitter                                 Gemeenteraadslid Team cd&v Kapellen

Bijlage: Koopkrachtbehoud, oproep tot dialoog - onze visie

September 2022

We bevinden ons in een crisis en staan voor een koude winter. Europa wordt na vele jaren vrede terug met oorlogsomstandigheden geconfronteerd. Buitengewone omstandigheden dus, die buitengewone maatregelen vereisen. Ook vanuit het gemeentelijk beleid.

De bedoeling van Team cd&v Kapellen is het stilzwijgen te doorbreken.  

Iedereen weet dat ons zware tijden te wachten staan. Op politiek vlak heeft men nogal eens de neiging om vooral door te verwijzen naar andere overheden.  Onze oproep luidt: laten we stoppen met dat (ver)wijzen en de handen in elkaar slaan. Samen kunnen we zoveel meer aan.

Is dit wereldschokkend nieuws waarvoor we u hier uitnodigden?   

Ik denk dat - als we eerlijk zijn - we bijna dagelijks met wereldschokkend nieuws geconfronteerd worden.  Jullie weten dit beter dan wie ooit…  Dus ja, we vinden het belangrijk om als politieke partij zaken in beweging te kunnen zetten. Het doel is onze maatschappij draaiend te houden en zwakkeren in onze samenleving te beschermen.  We vinden het niet meer dan onze plicht om onze verantwoordelijkheid op te nemen.

We doen dat met een open, constructieve geest, zonder verwijten naar wie of wat dan ook. We zetten de deur open voor een sterke samenwerking met de andere partijen, waarbij het welzijn en de welvaart van de bewoners van Kapellen centraal staat.  

 

We zetten de buitengewone omstandigheden nog even op een rijtje:

 • De nooit geziene stijging van de energieprijzen
 • De galopperende inflatie
 • De zich aankondigende economische recessie

De combinatie van deze fenomenen leidt tot vermindering van de koopkracht van de mensen.

Vanuit de cd&v-fractie roepen we de gemeente Kapellen op om werk te maken van slimme maatregelen ter ondersteuning van onze inwoners en handelaars.

Op alle beleidsniveaus (Europees, Federaal en Regionaal) wordt gezocht naar oplossingen om de negatieve effecten op de koopkracht van de burgers te verzachten en de leefbaarheid van kwetsbare bedrijven te versterken.

Als christendemocraten willen we een onderzoek en nagegaan op welke wijze de gemeente Kapellen een bijdrage kan leveren om de doelstellingen op het vlak van energiebesparing en beperking van de koopkrachterosie te realiseren.

Op een logische en samenhangende manier een zakelijke en brede analyse van de mogelijkheden samenstellen. Het gaat ons m.a.w. niet om een snelle doorvoering van enkele, weinig doeltreffende, maatregelen zoals bijv. geen ijspiste of eindejaar verlichting dit jaar …

Vooreerst dienen we zicht te krijgen op de financiële gevolgen van de energiekostprijs-explosie en de inflatie op de gemeentelijke huishouding zelf. 

In het bedrijfsleven worden vandaag de budgetten permanent herzien en aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Is dat anders voor de gemeente? Absoluut niet. 

Denk alleen maar al aan de impact van de gestegen energieprijzen op het gemeentelijk patrimonium (administratief, cultureel, sport- en jeugdinfrastructuur), de openbare verlichting enz., die zal ingrijpend zijn en moet volgens ons dringend in kaart worden gebracht.

Maar het mag uiteraard niet bij vaststellen blijven. Wat gaat ondernomen worden? Dat vragen we vanuit de cd&v-fractie. De burger wordt aangemaand de verwarming een graadje lager te zetten, minder lang te douchen, enz.    

De gemeente draagt ook een huishoudelijke verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen.

Maar met het strikt eigen goed beheer stopt het niet.  We willen immers ook onze bewoners ondersteuning bieden in deze moeilijke tijden.

De vraag volgt onmiddellijk naar wat de gemeente kan doen ter vrijwaring van de koopkrachterosie van de mensen.

Hier kan de hoger voorgestelde diepe en zakelijke analyse inspiratie brengen. 

Er zijn immers ook belangrijke neveneffecten van de energieprijsexplosie en de inflatie met de eraan gekoppelde indexeringen die leiden tot meer inkomsten voor de gemeente, minder gekend onder de bevolking:

 • De mogelijk hogere dividenden uit de energie intercommunales
 • De indexering van het Kadastraal Inkomen en de hieruit voortvloeiende ‘meer ontvangsten’ aan onroerende voorheffing opcentiemen
 • De niet-indexering van de belastingschalen maakt dat mensen met de nominale loonstijgingen in een hogere en zwaarder barema zullen terechtkomen en meer personenbelasting zullen betalen, die via de opcentiemen ook de gemeente ten goede komen.

We spreken dan over ‘meer ontvangsten’, die we kunnen vergelijken met de ‘meer uitgaven’. Is er geen mogelijkheid om bepaalde meer ontvangsten te laten terugvloeien naar de bevolking om de koopkrachterosie te relativeren?

Wanneer wij pleiten voor een brede en diepe analyse is dat in de eerste plaats bedoeld om tot een gefundeerd en stevig onderbouwd aangepast beleid te komen in buitengewone omstandigheden. 

Wij willen met deze zakelijke analyse ook vermijden dat het aangepast beleid zou beperkt worden tot enkele oppervlakkige initiatieven.

Wij vragen ook dat de gemeentelijke administratie actief betrokken zou worden en dat ze voorafgaand de analyse zou maken, waarna het de taak van de gemeenteraad is om aangepaste beleidsmaatregelen te nemen.

Toegegeven, we zitten momenteel met meer vragen dan antwoorden.  We doen een greep uit de brede waaier:  

 • Wat plant de gemeente aan besparing en milieuvriendelijke maatregelen in eigen patrimonium? 
 • Is er sprake van uitkering van hogere dividenden vanuit energiemaatschappijen, zoals in sommige gemeenten het geval blijkt en zo ja, gaat de burger daar ook de vruchten van plukken? 
 • Welke hulp wordt er voorzien op het vlak van sociale ondersteuning voor mensen met een beperkt inkomen?  
 • Wordt er ook nagedacht over steunmaatregelen voor de middenklasse en de middenstand?  
 • Hoe ver reiken de bevoegdheden en mogelijkheden van de gemeente om hier verantwoordelijkheid in op te nemen?...   

Een goed zicht op de stand van zaken biedt ons ook een breder spectrum om de problemen aan te pakken.  

Degelijk onderbouwde beleidsvoorstellen zullen ook leiden tot een brede politieke consensus en een grote geloofwaardigheid.

Wij kozen bewust voor deze analytisch onderbouwde benadering, eerder dan voor het lanceren van enkele mediatiek goedliggende gefragmenteerde maatregelen. Hopelijk wordt dit gewaardeerd en onderschreven door onze collega’s in de gemeenteraad.

In moeilijke tijden moet men voor elkaar klaarstaan.  

Als gemeenteraadslid voel ik me mee verantwoordelijk om na te denken over concrete oplossingen en methodes.  Samenwerken aan maatregelen die mensen onmiddellijk voelen, een aanpak op korte maar ook op lange termijn. In een crisis kunnen er zich nogal eens nieuwe wendingen voordoen, zodat we nu reeds al zo veel mogelijk proactief moeten werken aan noodzakelijke ingrepen.  

 

Met vragen kan u steeds terecht bij Philippe HENQUET, raadslid en fractieleider voor Team cd&v Kapellen.