WIJ.SAMEN.

 

 

Programma CD&V Kapellen 2018

 

De weg vooruit. Dat is de weg naar een veilig en mobiel Kapellen, zodat iedereen naar hartelust slim kan bewegen: te voet, met de fiets of met de wagen wanneer het echt nodig is. Naar de dorpskernen, de jeugdbeweging, een vriend die een helpende hand kan gebruiken.

Het is ook de weg naar een gezond Kapellen. Met voor iedereen een huis dat een thuis is. Met ruimte om op maat te bewegen en te sporten. Waar iedereen toegang heeft tot betaalbare en gezonde voeding en kan genieten van eten samen met anderen.

Samen op weg naar ons Kapellen. Waar we op elkaar kunnen bouwen. Wij, Samen.

www.wij-samen.be

We zoeken samen naar solidaire oplossingen om het werken en leven in Kapellen voor elke Kapellenaar aangenaam te houden zodat iedereen optimaal kan deelnemen aan het leven van elke dag.

Hierop leggen we onze focus:

  1. zorgen voor welzijn (www.zorg-en-gezondheid.be), (https://www.eerstelijnszone.be/)
  2. slim bewegen
  3. lokale handel: goede betaalbaarheid in lokale winkels

Hoofdstuk 1: Zorgen voor Welzijn

Zorg wordt belangrijke taak van gemeenten http://guytegenbos.be/2018/08/16/zorg-wordt-taak-gemeenten/

We stellen al enkele jaren vast dat zorg steeds dichter gaat samenwerken met welzijn en de lokale besturen.

De Vlaamse Regering zet zich momenteel achter de oprichting van de eerstelijnszones, een samenwerking tussen actoren in zorg en welzijn en de lokale besturen. Door op een lokaal niveau de samenwerking te stimuleren en de relevante actoren dichter bij elkaar te brengen, zullen we veel efficiënter kunnen werken voor de burgers en de mensen met een zorgnood. We zullen op die manier de grote uitdagingen zoals vereenzaming en vergrijzing kunnen aanpakken.

Met bijzondere aandacht voor die thema’s die mensen bij de maatschappij houden zoals  : gezond van lijf en leden, mentale gezondheid en veerkracht, kwaliteit van leven en wonen, kunnen meedoen,… waarbij we ons focussen op inclusie van iedereen én betaalbaarheid. We kijken naar alternatieve woonvormen, ondersteuning bij schuldbemiddeling, toegankelijkheid van publieke plaatsen,… Allemaal om mensen welzijn te geven zodat er meer ruimte komt om gezondheid te bewaren en onwel-zijn te begeleiden. Gelukkig zijn zit immers in kleine dingen. En daar kan een zorgzame gemeente voor zorgen.

 

In dit hoofdstuk willen we op een positieve manier naar gezondheid kijken, op individueel vlak en voor de hele gemeenschap van Kapellen. We hebben ons in deze denkoefening gebaseerd op het model van positieve gezondheid.  (www.mijnpositievegezondheid.be )

Hier krijg je als patiënt de kans om aan je dokter te vertellen wat je echt bezig houdt en hoe dit je gezondere levensstijl in de weg staat of waarom je niet in staat bent de dingen aan te pakken.

Wij hebben ervoor gekozen dezelfde thema’s te toetsen op ons Kapellen. We willen de sterktes en zwaktes in kaart brengen, de grootste noden eerst detecteren en zo op weg gaan naar een Kapellen waar we allemaal kunnen samenleven binnen de grenzen die we hebben, als individu en als gemeenschap.

Focus 1 : Gezond van lijf en leden

Dat bewegen gezond is weten we allemaal. Maar het doen is nog een andere zaak. De impact van wie ons tot bewegen aanzet, maakt echt verschil. Huisartsen kunnen mensen voortaan beweging voorschrijven zodat ze samen met een daartoe aangestelde kinesist de juiste sport én de weg naar de betaalbare sportclub kunnen vinden. De overheid investeert in de mensen die dit in gang zetten. Als gemeente moeten we echt inzetten op de ondersteuning in lokalen maar ook in de sportclubs en ons verenigingsleven, ( https://www.kapellen.be/verenigingen ) om mensen goed op te vangen en in beweging te houden. Of je nu gaat wandelen bij de wandelclub, naar een gerenommeerde topsportclub wil of juist nood hebt aan een G-sport club: iedereen moet kunnen bewegen om soepel te blijven en energie te vinden. We moeten clubs en het verenigingsleven niet alleen ondersteunen in hun openheid voor mensen die het moeilijk hebben, we moeten hen ook helpen in de aanpak om mensen in beweging te houden. Dit gaat verder dan het aanbieden van een verlaagd inschrijvingstarief of het verstrekken van sportkledij. In wat je doet, let je de hele tijd op om niet te stigmatiseren en creëer je een open klimaat om dingen te bespreken. Het is belangrijk dat een gemeente investeert in het opleiden van onze (jonge) vrijwilligers om de doelgroepen met open armen te ontvangen.

Gezondheid is ook gezond eten. Maar de dag van vandaag is de kennis over gezonde voeding niet optimaal. Weten wat plaatselijk en seizoensgebonden is, is al wat moeilijker. Bovendien lijkt het  alsof gezonde voeding  steeds duurder is dan de makkelijkere oplossingen zoals chips en cola die de honger stillen. Voldoende investeren in het aanleren van vaardigheden kan hierin helpen. Waarom zouden we samen met het verenigingsleven geen seizoenskoken met minibudget kunnen organiseren? Verder is het hier ook belangrijk dat we mensen toe leiden naar gezonde en betaalbare voeding. We kiezen hier bewust voor de korte keten waar voeding zo min mogelijk transport moet afleggen om bij de consument te komen. Dit belast ons milieu veel minder, drukt de kostprijs, en brengt mensen uit dezelfde buurten bij elkaar. We kiezen hier ook voluit voor een sociale kruidenier. Hier wordt op basis van solidariteit en vrijwillige inzet gezonde voeding voor iedereen een haalbare kaart.  (http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/  en http://www.sociaalwinkelpunt.be/

Een ander belangrijk punt is het gegeven van luchtverontreiniging. We weten dat er meer verontreiniging is  rond de drukke verkeersaders of in de nabijheid van industrie. Daar wonen vaak ook mensen die zwaar fysiek werk leveren en tijdens het werk meer blootgesteld worden aan een mindere kwaliteit van de ingeademde lucht. Deze combinatie eist zijn tol en zorgt voor problemen op jongere leeftijd, nog voor het pensioen in zicht is. Net deze mensen verdienen extra aandacht in maatregelen die de gezondheid bevorderen. LEZ  ( lage emissie zone) is geen oplossing voor dit probleem, Zone 30 gebieden evenmin. Die laatste helpen wel een beetje, doen iets aan de verkeersveiligheid, maar zorgen voor een hogere concentratie van auto’s op een korte tijd. Hierdoor blijft de CO2-uitstoot te hoog. Bovendien zijn onze grote vervuilers elders te vinden: industrie en onze eigen huizen. Het is daarom belangrijk ook die bronnen van luchtvervuiling aan te pakken. Groene daken, duurzaam wonen en bouwen, bewust omspringen met onze energiebronnen. Hoewel gemeente en overheid investeren in maatregelen om dit gebruik te stimuleren, blijft het een dure aangelegenheid voor wie al weinig heeft. ( https://www.expoo.be/mattheuseffect-in-de-kijker )Het is daarom belangrijk dat we bij bouwprojecten in kwetsbare wijken, zoals bijvoorbeeld de Hoevensebaan en de Essenhoutstraat bijzondere aandacht geven aan deze bouwvormen.

Focus 2: Mentaal evenwicht en veerkracht

Naast luchtvervuiling, is overlast van licht en lawaai niet goed voor ons functioneren, al heeft ons hoofd daar meer last van dan ons lijf. Geluidsoverlast en lichtverontreiniging verstoren onze slaap, een cruciaal middel om te recupereren voor de volgende dag. Hiermee rekening houden bij het plannen van werken of het omgaan met nachtverlichting is belangrijk. Slimme verlichting, die aan gaat wanneer er iemand voorbij loopt en zich vanzelf weer dooft, helpt. (https://www.livingtomorrow.com/nl/smart-city )Deze vorm van verlichten is niet alleen goed voor uw veiligheid en nachtrust, de energiebesparing heeft ook een gunstige invloed op de CO2-uitstoot die daardoor met 60% daalt.

Bewoners nabij bouwwerven en in buurten met veel tuinonderhoud helpen aan stilte is een uitdaging. Lawaaihinder maakt mensen moe en prikkelbaar. De grote bouwwerven die nu opstarten moeten rekening houden met burgers die vaak in shiften werken en overdag hun slaap moeten inhalen. Luisteren naar hun noden, duidelijk aangeven wanneer de periodes van grootste hinder verwacht worden en samen met hen zoeken naar oplossingen zal de werkperiode voor iedereen aangenamer houden. Daarnaast moet er ingezet worden op geluidsarm groen- en tuinonderhoud.

Met het toenemend gebruik van alcohol, cannabis en vooral cocaïne in de regio van de Antwerpse haven, moeten we iedereen attent maken op de gevaren van deze middelen. Inzetten op preventie (http://www.vad.be/materialen/detail/als-kleine-kinderen-groot-worden---vormingsmap ) en inzetten op een georganiseerde aanpak van de problemen is noodzakelijk om de afhankelijkheid te verkleinen en mensen goed te begeleiden naar weerbaarheid tegen verslaving. In dezelfde lijn is informeren over gameverslaving ook een beleidsonderwerp (https://www.rebootkamp.be/nl/ ). Er bestaan goed werkende overheidsinitiatieven vanuit het LOGO (het lokaal gezondheidsoverleg) en Het Vlaams Agentschap Zorg en Welzijn om gemeenten te ondersteunen in een lokaal tabaksbeleid die we willen gebruiken en inzetten. Afhankelijkheid van middelen is een erkend probleem waar we als maatschappij aandacht aan moeten schenken. (http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/professionals/gemeente/ )

Verder is de druk van de maatschappij op het leven van elke dag waarin beslommeringen, het samenleven, werken, betalingen ,… soms zo overheersen op ontspanning wat een breekpunt wordt voor steeds meer mensen. Ondersteuning door maatschappelijk werk, opvoedingspunten, psychotherapie bij  levens- en gezinsvragen bieden echt een kapstok of een steunpilaar. Centra Algemeen Welzijnszorg, (CAW) zijn bij uitstek de plaatsen waar al deze ondersteuners samen jou je terug veerkracht geven. Binnen het Welzijnshuis van Kapellen moet er ruimte zijn voor een CAW-ankerpunt zoals dat ook functioneert op het Kruispunt in Kalmthout. Op die manier bieden we een locatie voor laagdrempelige zorg en therapie in een natuurlijk aanvoelende omgeving, met aandacht voor het lokale sociale weefsel. We kunnen in deze ankerpunten ook stilstaan bij andere problemen die een gezond gezinsleven onder druk zetten. Bewust bespreekbaar maken van intra-familiaal geweld, fysiek of verbaal, biedt ruimte aan slachtoffers en daders om samen het probleem op te lossen en biedt kinderen de kans om zorgelozer op te groeien en de cirkels te doorbreken. (www.vertederedvernederd.be en www.caw.be/locaties/co3/ ). Inzetten op veerkracht helpt. Veerkracht is het vermogen van mensen om zich aan te passen aan stress en tegenslag. Iedereen kent de kleine popjes die peuters zo leuk vinden: je geeft ze een duw en hoe hard je ook duwt, ze komen altijd weer overeind. In het Duits noemt men dit ‘wiederaufsteh männchen’ (https://www.youtube.com/watch?v=xPu8uPaypZA ). Dat is veerkracht. Niet iedereen beschikt altijd over dezelfde dosis veerkracht. Maar we kunnen je wel helpen deze veerkracht te vergroten en een helpende hand te geven wanneer je die nodig hebt. (www.fitinjehoofd.be )

Focus 3: Zin in de dag

Kunnen leren en levenslang de ruimte vinden om nieuwe dingen te ontdekken helpt mensen telkens opnieuw zin te vinden in de ochtend. We vinden het belangrijk dat er een duidelijke gids is over wat je allemaal kan leren in Kapellen, voor jong en oud. Daar waar er geen aanbod en wel nood aan is, moet er gezocht worden naar oplossingen. Het aanbod voor alle vormen van onderwijs moet kenbaar gemaakt worden zodat iedereen hier ruimte vindt. Dit gaat verder dan aangeven waar de scholen en de avondscholen zijn. Het is ook duidelijk maken waar je terecht kan om te leren van elkaar. Van het Roefelen en bednet (https://bednet.be/ ) over vrijwilligers in de huiswerkgroepjes en taalbegeleiding voor inburgering tot de cursussen sociale media en beweging of kookclubs. Dit leren van vaardigheden traint ons geheugen, brengt mensen bij elkaar en zorgt voor sociale cohesie. Hierop inzetten, dit faciliteren en kenbaar maken, verbindt mensen en wijken.

Mensen moeten ruimte vinden en krijgen voor  zingeving in hun bestaan. Dat kan onder meer door zich te engageren in het vrijwilligerswerk. Vrijwilligersverenigingen kunnen altijd helpende handen gebruiken. Mensen die helpen voelen zich nuttiger in de maatschappij. Je maakt mensen op die manier dankbaar voor wat het leven biedt. Deze dankbaarheid geeft mensen opnieuw energie om zich verder in te zetten. Het verenigingsleven verbindt mensen en zorgt voor sociale cohesie. Heel wat wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wie zich vrijwillig engageert ook gelukkiger is.

We beginnen vaak al jong bij de trainers van de jeugdclubs, de leiding van de jeugdbeweging, de vrijwilligers bij kind en gezin. Maar vrijwilligerswerk in Kapellen gaat ook dieper. Een luisterend oor vanuit Samana (‘Lichtpuntje), een helpende hand in de hartenwensactie, of de voedselbedeling vanuit de welzijnsschakel Oase (https://www.facebook.com/WelzijnsschakelOASEKapellen ). Al deze mensen kunnen hulp gebruiken. Actief mensen aanzetten om zich te engageren, ondersteunt onze gemeente waardoor wij samen sterker worden en zin hebben om er tegenaan te gaan.

Maar wist je dat je wanneer je langdurig ziek bent en je langzaam terug aan het werk wil gaan, je ook vrijwilligerswerk kan doen? Na een positief advies van je begeleidende arts, zorgverlener en ziekenfonds, kan je zo terug wennen aan een werkritme of juist op zoek gaan naar dingen die je leuk vindt en waarin je je verder wil bekwamen. Vanuit de gemeente moeten we dit stimuleren. Duidelijk maken waar je hulp welkom is, maar ook begeleiden van vrijwilligers zodat ze in staat zijn aan de slag te gaan, maakt deel uit van een goede organisatie. Deze trajecten geven mensen de ruimte om op zoek te gaan naar wat ze goed kunnen en beter willen doen. Voorlezen op scholen en rusthuizen, instaan voor de winkel van OXFAM (www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/kapellen )

Bij de buurgemeenten zien we ook een sociale kruidenier of ruilwinkels. Ruimte, en hier dan zeker letterlijk, geven aan deze initiatieven zoals de Springveer ( www.facebook.com/buurtatelierdespringveer/ ), versterkt de mogelijkheden die mensen hebben om samen te delen en blij te zijn met wat we voor elkaar doen en kunnen. Het buurtatelier zorgt voor een verbindend karakter voor jong en oud en biedt ruimte aan kinderen die niet elke week naar de academies kunnen. Deze vrijwilligers brengen letterlijk en figuurlijk kleur in ons bestaan.

Focus 4: Kwaliteit in leven en wonen

We zien een uittocht van jongeren die op zoek zijn naar een betaalbare woning. We moeten andere, duurzame  woonvormen promoten zoals zorgwoningen, co-housing en solidair wonen. We maken het mogelijk om grote, oude eengezinswoningen  om te vormen tot meergezinswoningen met gemeenschappelijke ruimten. Dit moet het mogelijk maken om met verschillende mensen samen de kosten te drukken. Inwoners informeren over deze vormen én concreet ondersteunen is voor ons belangrijk. We willen ook graag kijken of een concept zoals solidair wonen in Borgerhout ook in Kapellen mogelijk is. (www.seniorenthuis.net) Een verdere goede samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen, zoals de Ideale Woning is daarbij erg aangewezen.

Thuis kunnen blijven is ontzettend belangrijk. Mantelzorg is daarin een belangrijke schakel. Om dit leefbaar en betaalbaar te maken, is een gemeentelijke mantelzorgpremie een mooi initiatief. Zo wordt het werkverlet vergoed en heeft de zorgbehoevende niet het gevoel niets terug te kunnen doen. Met dezelfde doelstelling moet er ingezet worden op levensbestendig wonen. Een woonst moet kunnen aanpassen aan alle bewoners, jong en oud, mobiel of minder mobiel   (http://www.prof-projects.com/prodomo-house.html )

Armoede sluit mensen uit. Een sociale kruidenier is een goed alternatief om betaalbare en kwaliteitsvolle voeding te brengen bij wie er nood aan heeft, met de bijdragen van wie het kan geven. Hiervoor wordt een budgetstandaard gehanteerd. Dit gesubsidieerde concept, dat in onze buurgemeenten een groot succes is, moet ook een thuishaven krijgen in Kapellen. Naast gezonde voeding, zijn deze winkels een ontmoetingsplaats waar nieuwe netwerken groeien en mensen kansen krijgen door onverwachte ontmoetingen en toeleiding naar cultuur, verenigingsleven en tewerkstelling (www.sociaalwinkelpunt.be )

Focus 5 : Meedoen aan de maatschappij door creativiteit, kunst, cultuur 

Investeren in jongeren is investeren in de toekomst. Het verder ondersteunen van de verschillende jeugdverenigingen is belangrijk. In overleg met de jeugdbewegingen en met voldoende omkadering moet er gezocht worden naar een toegankelijk aanbod voor jongeren met een mentale beperking.

Kapellen telt verschillende adviesraden die betrokken worden bij het beleid. In de samenwerking tussen deze adviesraden met de gemeente en de bevolking willen we een continue bewaking over participatie van alle inwoners. Het is belangrijk dat de we de adviesraden vanuit een WIJ-verhaal laten werken. We willen daarom een effectieve integratie van mensen in moeilijke leefomstandigheden in alle adviesraden via ervaringsdeskundigen kansarmoede. Uiteraard bewaken we de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van culturele activiteiten. Zij dragen bij tot het samenbrengen van mensen en laten onze gedachten even afdwalen van dagdagelijkse zorgen. Een unieke pas op maat geeft ruimte aan iedereen om deel te nemen naar eigen vermogen zonder te stigmatiseren

Vereenzaming is een belangrijk werkpunt in een solidaire samenleving. Het is een vlek die zich snel verspreid en ons uit elkaar drijft. Actief bewaken via buurtwerking, verenigingsleven (onder meer via Samana, het vroegere ziekenzorg) OCMW en diensten maatschappelijk werk brengt mensen bij elkaar en biedt kansen om deel te nemen aan het leven van de gemeenschap die we samen vormen.

Voor wie ouder is, zijn dagelijkse activiteiten noodzakelijk. De helpende hand van een goede buur is ontzettend belangrijk voor de dagelijkse boodschappen, de tocht naar de winkel, de ruimte voor een babbel in de wijk. Hierin is het belangrijk het bestaande aanbod te ondersteunen, zoals onder meer de ouderenvereniging OKRA of seniorenwerking Landelijke Gilden. Hierdoor blijf je dichter bij de beleving van de betrokkenen en bereik je beter de echte noden.

Heel specifiek moeten we vandaag bewust omgaan met de mogelijkheden van participatie. Op dit kantelmoment waarop het OCMW deel zal uitmaken van het gemeentelijk bestuur, is co-creatie cruciaal zodat burgers betrokken worden en kunnen meewerken én -denken aan hoe we dit gaan organiseren.

cultuurvisie-cdenv-kapellen-voorstel-01-10-18.pdf

Focus 6: Het leven van elke dag

Als bewegen strammer wordt, lijkt het dagelijkse leven stil te vallen. Preventie en houden wat er nog is helpt om langer te functioneren in de dagelijkse activiteiten. Gezond bewegen voor wie beperkter is, stimuleert mensen om zelfstandig te blijven. Initiatieven als specifieke beweeglessen in het water kunnen hiervoor een enorme boost zijn. We willen dan ook zorgen voor therapiezwemmen onder begeleiding van een daartoe opgeleid kinesist.

Het dagelijks leven kost geld. Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van rekeningen en belanden in schulden. Enerzijds is er de mogelijkheid tot budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Maar initiatieven als MyTrusto.be maken het mogelijk om minder afhankelijk te zijn van hulp van derden en zelf terug het leven in de hand te nemen. (www.mytrusto.be )

Schuldeisers kunnen met MyTrustO ethisch verantwoord invorderen en zo halt toeroepen aan de schuldindustrie die mensen in een negatieve spiraal doet belanden. De overheid; de gemeente zelf, is ook schuldeiser en dient hierin uitdrukkelijk het voortouw te nemen. Daarnaast kunnen alle onderwijsinstellingen ervoor kiezen om schuld op school aan te pakken via www.MyTrusto.be 

Samen werken aan een veilig en mobiel kapellen waar we zorgen voor elkaars welzijn, daar draait het de komende jaren echt om. Ons inzetten voor elkaar. Wij. Samen.

 

Hoofdstuk 2 : Slim bewegen

Inleiding

 

Mobiliteit staat niet op zich: zij bepaalt hoe aantrekkelijk Kapellen zal zijn voor onze inwoners, maar ook voor onze werknemers en onze bezoekers. 

Mobiliteit is o.a. heel belangrijk voor de Kapelse economie met speciale aandacht voor de leveranciers. Zij moeten ons dagdagelijks kunnen bevoorraden om de winkelrekken en onze kasten te vullen.  We moeten ook inzetten op een doordachte mobiliteitsstrategie. Dit geeft ook aan dat we écht inzitten met de veiligheid van onze kleinsten die dagelijks naar school moeten langs drukke wegen, te voet of met de fiets. We willen een leefbare gemeente die toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen. Alleen op die manier kunnen we inzetten op de troeven die we te bieden hebben.

Om minder verkeer door de dorpen te laten passeren en onze wegen veilig te houden, zet de Vlaamse regering nu volop in op de modal shift, liever dan nieuwe wegen aan te leggen. Immers, nieuwe wegen trekken nieuw verkeer aan maar slibben even snel weer dicht. Het enige resultaat van nog meer nieuwe wegen is dat we samen nog meer in de file staan. Dit kan en moet anders, vindt CD&V-Kapellen. We kunnen door eenvoudige ingrepen de files korter maken en de wegen veiliger én tegelijk een leefbare gemeente creëren. Daar kan de modal shift voor zorgen door eens een ander vervoermiddel te nemen of voor een combinatie te kiezen van bv. auto, fiets, trein of bus. Maar dan moeten we wel zorgen voor een bruikbare oplossing. Die komt er alleen door alle partijen rond te tafel te brengen: mobiliteitsgebruikers, mobiliteitsaanbieders én beleidsmakers.   Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen. Om mobiliteitsoplossingen te bereiken wil CD&V-Kapellen via een een geïntegreerde mobiliteitsaanpak samenwerken met de grote mobiliteitsaanbieders en de buurgemeenten. Wij willen, samen, het voor de burger gemakkelijker maken om te kiezen. En dat alles om van Kapellen terug een groene gemeente te maken waar het aangenaam is om door te komen. (https://vimeo.com/282972390 )

Focus 1: Stappers

Het lijkt zo eenvoudig: je trekt een paar schoenen, slippers, laarzen, klompen… aan en vertrekt van A naar B zonder erbij na te denken. Toch is het niet zo eenvoudig. Voor wie slechter te been is, is elke oneffenheid een grote uitdaging. Voor wie sneller moe wordt, zijn rustpunten en bankjes belangrijk. Zij bevorderen bovendien onverwachte ontmoetingen met oude en nieuwe bekenden. Een jonge ouder van een grote kroost wil graag met een dubbele kinderwagen over een voetpad kunnen. Een kind op weg naar school moet er gerust in zijn dat het zebrapad op de juiste plek ligt om veilig naar school te kunnen.

Het moet voor iedereen mogelijk zijn om te voet of met een aangepast transportmiddel veilig door Kapellen te bewegen. Daarom is het belangrijk dat we allemaal samen letten op elkaar. We moeten de knelpunten duidelijk maken, maar ook samen proberen op te lossen. We moeten investeren in een goed onderhouden net van voldoende verlichte voetpaden, oversteekpunten en wandeltrajecten.

Daarbij moeten we zeker luisteren naar de gebruikers met een bijzondere nood. Zij ondervinden dagelijks dat ook een klein opstapje of ongemak vaak een grote hindernis is. Een simpel voorbeeld is het gebruik van een rollator. Die dient voor steun en evenwicht maar voor mensen die dit hulpmiddel gebruiken is het niet evident een rollator over een hindernis te tillen. Heel concreet wil CD&V-Kapellen het dus weten  als er ergens een tegel los ligt of er een struik over het voetpad groeit. Dan kan worden gemeld via een bereikbaar Kapels mobiliteitspunt én moet dan ook opgelost worden.

We gaan daarom voor de proef op de som. Testen en aanpassen. Wie dicht bij openbaar vervoer woont, wandelt er graag naartoe. Om dit verder te stimuleren, is een wachtruimte aan een bus of treinstation niet weg te denken. Hiervoor de nodige aandacht hebben , kan het aantal pendelaars met bus of trein alleen maar doen stijgen! Met een wachtruimte zit je al beschermd voor regen, maar ook met diensten zoals een locker waarin je boodschappen kan laten leveren, kan je meer mensen stimuleren voor trein of bus te kiezen in plaats van de auto en de file. Concrete toepassingen hiervan bestaan er al!

Wanneer de weg niet tot het bevoegdheidsdomein van de gemeente valt, moeten we de juiste partners betrekken met als uiteindelijk doel voor mooie Kapelse oplossingen te zorgen zodat iedereen vlot door onze gemeente kan bewegen: te voet, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer.

Focus 2: Trappers

De fiets is een schitterend middel om grotere afstanden te overbruggen. Het is ook een alternatief om te bewegen, alleen of in gezelschap. Fietsen brengt mensen bij elkaar maar geeft ook ruimte om wat adrenaline op een gezonde manier kwijt te raken en zo te ontspannen.

Maar de fiets is ook een goed middel om te gaan werken en de files te vermijden. Een actief beleid waarin werkgevers en werknemers samen zoeken naar oplossingen om met de fiets te gaan werken, draagt bij tot een gezond gedrag en vlot woon-werkverkeer.

En als we nu nog een stapje verder gaan, kunnen we de auto best wat verder buiten de dorpskernen parkeren en fietsen delen om de rest van de afstand samen te overbruggen. Het gebruik van deelfietsen, strategisch ingepland op de knooppunten, maakt het makkelijker de toegankelijkheid van Kapellen te vergroten.

Om onze inwoners te verleiden op de fiets te stappen, moeten we inzetten op fietsvoorzieningen. Vooral aan de knooppunten waar fietsers overstappen op ander vervoer –zoals het station en de bushalte– zijn overdekte en veilige fietsenstallingen niet weg te denken. Die veiligheid kan worden aangescherpt door camerabewaking, politiepatrouilles en slimme sloten. Wanneer we als Kapels bestuur willen inzetten op alternatieven voor de auto en onze inwoners gezond willen laten bewegen, moeten we de overstap eenvoudig en aangenaam maken. Bij veel fietsgebruik komt ook onderhoud kijken. De fietsherstelplaatsen betrekken in dit verhaal is dan ook niet meer dan een logische stap. Net zoals veilige stalplaatsen voor de fietsen, brede en veilige fietspaden, ook langs de gewestwegen.

 

Mobipunt

Samenwerking, werkt. Een goed voorbeeld van een verzamelpunt waar verschillende vervoersstromen samenkomen is het mobipunt. Voor het woon- werkverkeer heeft dit punt vele voordelen: eerst en vooral voor de gezondheid van de fietser maar ook voor de portemonnee. Met de fietsvergoeding die je ontvangt, slalom je gemakkelijk langs de files en ben je sneller thuis. Alle vragen omtrent die fietsvergoeding moeten een snel antwoord krijgen. Werkgevers zullen aangenaam verrast zijn als werknemers nooit meer file hebben. 

Kortom, wanneer we mensen willen verleiden tot het gebruik van alternatieve vervoersmodi om onze wegen te ontlasten, de veiligheid te verhogen en minder te vervuilen, moeten de alternatieven een échte oplossing vormen. Cd&V-Kapellen wil daarom inzetten op een veilige en degelijke infrastructuur. Waar verschillende vervoersmodi samenkomen moeten deze zoveel als mogelijk hun eigen plek op de baan krijgen. Om de veiligheid substantieel verhogen stellen we daarom voor om bij de aanleg van  fietspaden deze zoveel mogelijk te scheiden van het andere verkeer. Dit wil zeggen: waar mogelijk een eigen fietspad en géén suggestiestrook.

Bij de aanpak van conflictpunten hebben we in Kapellen de handen vol. Zo kunnen en moeten de spoorwegovergangen veiliger. De overheid steunt dit met projectsubsidies om ondertunneling te voorzien ipv bovengrondse onveiligheid te blijven organiseren. Bij de aanpak van voet- en fietspaden willen we graag drempelverlagend werken zodat iedereen gemakkelijk de overkant van de straat kan bereiken (rolstoel, buggy, etc). Maar het is zeker niet alleen de infrastructuur die de grootste rol speelt. Ook de weggebruiker zelf kan de kans op ongevallen al aanzienlijk verminderen door het dragen van veiligheidskledij zoals fluohesjes.  In het verkeer moet je zien en ge-zien worden. Verder draagt een gezonde houding in het verkeer waarbij je rekening houdt met de anderen, bij tot een leefbaar Kapellen. Waar de oversteken moeilijker zichtbaar zijn, kan bijkomende verlichting ook helpen. Dit steeds op een duurzame manier voor een veilige reis door Kapellen.

 

Focus 3: Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is een uiterst belangrijke schakel in makkelijk en eenvoudig transport naar de verschillende dorpskernen, de buurgemeenten of de verder gelegen steden. Het brengt je in alle rust naar het werk, de winkel of vrienden. We moeten er samen echt over waken dat deze schakel ruimte krijgt in onze gemeente. Je kan dit enkel als je voldoende voordeel biedt aan trein en bus. Snelheid, klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn daarin de belangrijkste schakels. Luisteren naar de gebruikers zal het makkelijker maken om te onderhandelen met de betrokken vervoersmaatschappijen om openbaar vervoer in Kapellen echt uit te bouwen tot een waardig alternatief voor de auto. De quick-win die we hierin al onmiddellijk willen voorstellen is het zorgen voor aansluiting van trein op bus. Niets is zo vervelend als lang te moeten wachten op de volgende verbinding. Als we de partners samenbrengen, kunnen we hier een grote efficiëntieslag slaan. Het aanleggen van een aparte busbaan op grote wegen of het bekijken van een city-rail is niet zo gek ver gedacht als we allen minder de auto zullen gebruiken. De alternatieven moeten dan wel iedereen ook overal kunnen brengen.

Bij de De Lijn moeten we aandringen op logische routes die beantwoorden aan de vraag van de Kapellenaren, bijv. bus 650.

 

De bereikbaarheid van Kapellen is hierbij een grote troef die we moeten blijven uitspelen. Alle werknemers van moeilijk bereikbare gebieden (vb: De Bosduin) moeten ook recht krijgen op alternatief vervoer, door de gemeente aangeboden. De Lijn kan hier als aangewezen partner mee naar oplossingen zoeken om dit vorm te geven. Kapellen zal blijvend inzetten op een degelijk mobiliteitsaanbod en de uitbouw ervan via mobipunten.

Hoedanook kan het collectief vervoer een belangrijke plaats innemen op het mobipunt, zoals we het vanuit Kapellen kunnen organiseren. Op strategische plaatsen mensen laten overstappen levert een snellere reis op voor de reiziger en minder druk verkeer voor de gemeente. Hiervoor moet je alleen op elkaar afstemmen om de overstap zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Het station van Kapellen kan alvast goede resultaten voorleggen. Elke dag stappen er méér dan 1200 reizigers op de trein. Dit vraagt om een gedegen dienstverlening en goede infrastructuur, op maat van elke reiziger.  De NMBS heeft samen met de De Lijn een enorm potentieel om automobilisten anders te vervoeren. Dit is niet alleen goed voor de files, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente.

 

Focus 4: Personenwagens.

We zien dagelijks de verkeersdrukte in ons centrum. Het doorstromend verkeer moet op de juiste manier een weg vinden door het kloppend hart van de gemeente. Het is belangrijk dat de auto daarin niét de standaard is in het transportverhaal door onze gemeente. Door het optimaliseren van de alternatieven, zal het gebruik van de auto minder noodzakelijk zijn.

We zien ook dat vele gezinnen niet beschikken over een eigen wagen. Vaak is dat omdat de kostprijs te hoog is en deze niet opweegt tegen het gebruik. Deze mensen doen vaak een beroep op ‘helpende wielen’, maar zouden idealiter ook een wagen kunnen delen. Dit deelvervoer begint ook buiten de grote steden zijn ingang te vinden. Mensen hebben geen auto maar kunnen er wel eentje gebruiken wanneer nodig. Het mobipunt biedt hiervoor ook een aanbod op maat met: deel (e-)auto’s en zelfs deel(e-)fietsen voor iedereen en aparte vakken voor e-cars en voor minder mobiele personen; een openbaar vervoer dat echt afgestemd is op de noden van de Kapellenaren en een collectief vervoer waarbij kan worden gedacht aan de iBus voor werknemers in de haven.

 

Mobiele app

Om de overgang naar nieuwe vervoersmodi mee te faciliteren, installeren we een toepassing op onze smartphone. Met een enkel druk op de knop zullen we handig kunnen kijken of er een auto beschikbaar is, een fiets reserveren of onze tickets voor trein, tram en bus bestellen. Deze ontwikkelingen zitten volop in de lift om binnenkort nog veel gebruiksvriendelijker op ons af te komen. Handig en goedkoop!

Behalve het delen van een wagen, is het carpoolen ook een eenvoudige oplossing om zowel minder extra verkeer als minder CO te produceren. Wanneer de auto deel uitmaakt van de reisweg, is het slim om te kiezen voor groene energie. Zo zit de e-mobiliteit volop in de lift, de prijzen daarvan dalen en de levenduur van de batterijen stijgt alsmaar.

Nieuwbouw-projecten                 

Een apart aandachtspunt in deze context zijn nieuwbouwprojecten. Bij de bouw van nieuwbouwprojecten is het logisch om de lokale mobiliteit mee in kaart te brengen. De Ideale Woning (Dirk De Kort) doet dit al en zet bij de bouw in op het gebruik van deelsystemen eerder dan op het particuliere bezit van een auto. De gemiddelde auto staat 96% van de tijd stil. Deze kost kan je nooit terugverdienen. Daarom is het slim om te investeren in een deelsysteem waar je ook op elk moment kan beschikken over een (nieuwe) auto, liefst een elektrische auto. Bovendien heb je een gereserveerde parkingplaats op alle mobipunten van dezelfde aanbieder. In de toekomst zal dit system alleen maar uitbreiden. We moeten deze ontwikkelingen opvolgen en  handig gebruiken om onze gemeente leefbaar te houden.

 

Focus 5: Mental shift

Inzetten op verandering is niet eenvoudig. Hoewel de argumenten voor iedereen logisch klinken, zullen we eerst tot een mental shift moeten komen als we een modal shift willen doen slagen. CD&V-Kapellen wil inzetten op een leefbaar Kapellen waarin we veilig kunnen bewegen. Via een specifiek doelgroepenbeleid wil CD&V-Kapellen de bevolking overtuigen en begeleiden naar alternatieven voor een leefbaar Kapellen. Daarbij denken we aan een algemene bewonersaanpak om jong en oud te enthousiasmeren voor alternatief vervoer. Dat kan gebeuren via artikels, infobladen, affiches, subsidies en via probeerpakketten met (e-) fietsen. Ook kan de gemeente aan iedere Kapellenaar die wil een ‘proefpakket slimme mobiliteit’ aanbieden. Dat kan een testperiode zijn om de gebruiker een e-fiets/e-step en/of openbaar vervoer gratis te laten gebruiken. Kortom, voordelen aanbieden om Kapellenaren te overtuigen nieuwe vervoersmodi te gebruiken.

Meer specifiek willen we de werkgevers contacteren om via hen hun werknemers te overtuigen om het woon-werktraject op een andere manier dan (alleen) met de auto af te leggen. Zo zouden we de werkgevers een mobiliteitsscans kunnen  aanbieden om in kaart te brengen wie-waar-woont en hoe de werknemers op een slimmere/veiligere of snellere manier op hun werk kunnen  komen? Tegelijk moet op voordelen worden gewezen zoals de fietsvergoeding of acties zoals Slim naar Antwerpen.

Maar  ook de scholen moeten we bereiken. Dat kan door de scholieren te sensibiliseren om zich hoffelijk te gedragen in het verkeer én door hen te verleiden tot ketenmobiliteit (meerdere vervoersmodi gebruiken). Bijvoorbeeld  met de fiets naar het station of bushalte  ipv met de auto gebracht te worden.

Uiteraard is Kapellen bij dit alles geen eiland en dienen gezamenlijke afspraken gemaakt met de participerende gemeenten rondom ons.

Kortom, we kunnen er niet omheen. De gevolgen van de klimaatsopwarming zijn nu reeds voelbaar. We dragen allemaal een grote verantwoordelijkheid voor een gezonde , groene toekomst. We zien het aantal fietsgebruikers reeds toenemen en ook het alternatieve vervoer zal zorgen voor minder luchtvervuiling. We zetten volop in op innovatie en volgen nauwgezet de laatste ontwikkelingen in mobiliteitsland. Kapellen mag de trein niet missen.

Reizigers zullen in de toekomst meer en meer overstappen naar collectieve of individuele alternatieven voor hun auto.

Een leefbaar Kapellen begint bij onszelf.

CD&V-Kapellen brengt MaaS (Mobility as a Service) mee binnen in Kapellen. 

WIJ.SAMEN. zeggen JA tegen slimme mobiliteit.

 

Hoofdstuk 3: Lokale handel, goede betaalbaarheid in de lokale winkels

 

Focus 1: Optimaal  en efficiënt samenwerken met de bedrijven

Het bedrijfs- en handelsleven is cruciaal voor een gemeente. Het bepaalt mede de hartslag van het lokale leven. Om die levenslijn bruisend te houden, lopen voor CD&V Kapellen zowel een optimale en efficiënte samenwerking als een krachtig beleid tegenover de winkelstraten samen. Op beide, zeer verstrengelde materies, willen we dus focussen. Ook het aanmoedigen van het toerisme kan voor het handelsleven een hefboom zijn.

Om het bedrijfs- en handelsleven aan te moedigen zien wij alvast een centrale rol weggelegd voor een ondernemerscoördinator via een ondernemersloket, voorzitter van een ondernemersraad. Zijn rol is niet alleen de verbinding te zijn tussen de bedrijven en de gemeente maar ook in te staan voor een vlotte communicatie tussen de gemeente en de bedrijfsverenigingen en handelaars waarmee hij het overleg gaande houdt. Dat alles met het oog op een bedrijfsvriendelijke dienstverlening. Bovendien kan hij ook actief meedenken bij het leegkomen van een pand en out-of-the-box denken bij een nieuwe invulling.

Via het ondernemersloket, ondersteund en bijgestuurd door de ondernemerscoördinator,  dient in de eerste plaats de administratieve overlast voor bestaande en opstartende zaken tot een minimum beperkt te worden. Op fiscaal vlak pleiten wij er voor de Kapelse zaken niet met extra bedrijfsbelastingen te bezwaren, maar hen wel in een faire fiscale omgeving tegemoet te komen met subsidies en eventuele stimuli. Hierbij kan het subsidiesysteem van Kalmthout als proefmodel worden bekeken.

Zoals reeds onderstreept in onze focus op de mobiliteit is de vlotte bereikbaarheid van de Kapelse handelskernen een conditio sine qua non voor hun leefbaarheid. Daarom moet, in combinatie met modal shift en dus het aanmoedigen van efficiënte alternatieve mobiliteitsmodi, voorzien worden in voldoende parkeerplaatsen en een goed parkeerbeleid met onder andere blauwe zones. Zeker bij wegwerkzaamheden of gemeentelijke evenementen is het belangrijk hierover vooraf de violen gelijk te stemmen met de betrokken bedrijfs- en handelaarsverenigingen om de hinder maximaal te beperken via bv duidelijk afgesproken en voldoende aangeduide wegomleggingen.

Heel concreet stellen we vast dat de bestaande dakparking Promenade onvoldoende of zelfs nauwelijks wordt gebruikt, deze parking heeft een totale capaciteit van zowat 571 auto’s.

Waarom deze mogelijkheid dan niet meer promoten bij de pendelaars via abonnementen ‘langdurig parkeren’-abonnementen, beurtenkaarten, magneetkaarten die ruimer zijn dan alleen de Carrefour en/of systemen die hen 24u op 24u toegang verlenen ( https://be.parkindigo.com/nl/onzeparkings ). Pendelaars zullen daardoor ook meer geneigd zijn ter plaatse nog snel aanvullende boodschappen te doen.

Tevens pleiten we ervoor de wekelijkse markt op donderdag te evalueren. Deze terugbrengen naar het centrum, bijv. op de parking Koolkaai, zou een mogelijke piste kunnen zijn.

Als de pendelaars aangemoedigd kunnen worden om de Promenade parking meer te benutten, kan de parking aan het station een blauwe zone worden, interessant voor de handelaars in het centrum.  De kermis staat daar traditioneel ook steeds in het voorjaar.

Het aanbod van de Boerenmarkt op zondag bekijken en herwaarderen. Het aanmoedigen van de korte keten, plaatselijke en ambachtelijke producten zullen deze markt meer authenticiteit bezorgen.

Een streven naar optimaal samenwerken met domeinscholen in de regio zoals GoTak, Pito, Ivoran, PTSCampus de Masten,  technisch en wetenschappelijk geschoolden, werken en leren combineren.

 

Focus 2: uitnodigende winkelstraten

Niets is treuriger dan uitgeleefde, verloederende, leegstaande (handels)panden in winkelbuurten waar handelaars hun best doen en investeren om een levendige activiteit te ontwikkelen.  Ook daar kan het gemeentelijk beleid, onder meer via de ondernermerscoördinator, beleidslijnen uitzetten en proactief reageren.

Vooreerst zou het waardevol zijn een grondige SWOT-analyse op te tellen. Door de sterktes, de zwaktes, uitdagingen en valkuilen van de brede Kapelse handelssituatie te bekijken, kunnen we de winkelkerngebieden duidelijker in kaart brengen en afbakenen.

In het winkelstratenbeleid en vooral in de aanpak van leegstand kan alvast worden gekeken naar Antwerpen waar leegstand wordt opgevangen door in kritieke wijken en winkelgaanderijen panden te huren voor lokale nieuwe initiatieven. Als pop-up kunnen zij zich zo kenbaar maken, meer klanten werven, lotgenoten zoeken en samen verder bouwen op eigen kracht. De gemeente neemt het risico, de handel groeit en betaalt zich later terug.

Een nuttig werkinstrument kan alvast de uitbouw worden van een digitaal platform waarin aanbod en vraag van handelspanden zou worden gebundeld. Kortom een ‘panden-databank’ die het beleid kan helpen leegstand te voorkomen en waar nodig aan te pakken om zo’n panden te herbestemmen. Via dit platform kunnen we de eigenaars van leegstaande panden begeleiden en hen ook, op basis van vergelijkingen, advies geven over het  realisme van hun vraagprijs. Omgekeerd kunnen via zo’n platform ondernemers ook interactief hun projecten op een laagdrempelige wijze voorstellen.

Out-of-the-box-denken betekent ook dat we initiatieven moeten aanmoedigen om bijvoorbeeld leegstaande etalages toch te benutten door er, in overleg met de winkeliers, producten van de maand of het seizoen te promoten of er een winteretalage te maken.

Waarom niet in dergelijke panden co-working ruimtes creëren? Er flexi-kantoren openen of bedrijven- en dienstenclusters centraliseren; jonge ondernemers/starters aanzetten samen zo’n panden te huren.

Daarbij mag het beleid zich – via de coördinator – niet beperken tot handelszaken maar moet ook worden bekeken of de kleinhandel, vrije beroepers, diensten en ambachten niet meer op elkaar kunnen afgestemd worden. Desgevallend in een privaat-publieke samenwerking (PPS).

Die aanpak beperkt zich niet tot leegstaande panden.

Waarom zouden we niet ook (bestaande) ruimtes zoals de sporthal multifunctioneel bekijken om er bijvoorbeeld plaats te reserveren voor medische vrije beroepen zoals kinesisten?

Eerder al hadden we het bij het mobiliteitsbeleid over de mogelijkheid om lockers te plaatsen waarin gevulde boodschappentassen zouden kunnen worden geplaatst.

In het kader van de snel uitbreidende e-commerce diensten kan ook worden gedacht aan een pakjesdienst depot. Tegelijk zou een pakjesdienst per fiets aangemoedigd kunnen worden.

 

Met een samenwerkingspakket vanuit de gemeentelijke diensten Toerisme en Cultuur, de ondernemerscoördinator en de handelaars, kunnen we Kapellen ook buiten de gemeentelijke grenzen aantrekkelijker maken als toeristische regio met een bloeiende winkelkern.

WIJ.SAMEN.