Philippe op de gemeenteraad in 2021

Actualiteitsvragen tijdens de GR - 22 maart 2021

Vaccinatie Kapellen – Vervoer

-     Welke vervoersmodi worden er ingezet naar en vanuit het vaccinatiecentrum?

-     Welke doelgroepen contacteren het callcenter het meest? Leeftijd, mensen met een beperking,...

-     Hoe bereikt de gemeente de inwoners die niet over internet beschikken? Infobrochure/flyer of radio/tv-spot op lokale zenders?  

 

Vaccinatie Kapellen - Reservelijst

Wanneer een inwoner wordt opgeroepen maar niet opdaagt, kan iemand op een reservelijst de plaats dan invullen?
Een reservelijst aanmaken voor onze burgers zou een oplossing kunnen bieden.
Om zo efficiënt te vaccineren én geen ongebruikte vaccins in de koelkast te laten liggen.

-      Bestaat die mogelijkheid al in Kapellen?

-      Zal de gemeente deze aanpak volgen?

-      Indien niet, welke alternatieven voorziet de gemeente om de lege plaatsen in te vullen?

 

Extra agendapunt* voor de GR van april, aangebracht door Philippe: Verzoek tot aanpassing van het reglement van de GR

Een globale spreektijd van 30 minuten invoeren voor alle actualiteitsvragen van alle vraagstellers.

Hierdoor wordt het mogelijk - na het antwoord op de actualiteitsvragen - extra vragen te stellen aan de collegeleden.

 

Facebook CD&V Kapellen:       #Nieuwsflash Actualiteitsvragen Philippe GR 22 maart

Livestream voor deze GR:       Gemeenteraad Kapellen 22 maart 2021

Livestream van de vorige GR: Gemeenteraad Kapellen 22 februari 2021

 * een extra agendapunt moet ten laatste 5 dagen voorafgaand aan de gemeenteraad worden ingediend.

Actualiteitsvragen tijdens de GR - 18 januari 2021

Paardenmest
 

Onze groene gemeente heeft tot grote voordeel om ruiters te laten genieten van paardenritten van de ene groene zone naar de andere.

Bij het gebruik van de weg begeven vele ruiters zich op de voetpaden en laten daar aanzienlijke hopen mest achter die voetgangers de doorgang belemmeren. Navraag bij de bevoegde schepen leert dat de ruiter in Kapellen verantwoordelijk is voor de achtergebleven paardenmest.

De vraag welke politieverordening dit voorziet, vond ik niet terug. Kan u me daarbij helpen?

De schepen verzekerde wel dat de naburige manèges (St-Hubertus, De Paddock) op de hoogte zijn van de maatregel en eigenlijk ook niet op het voetpad mogen.

Misschien moet dit meer en actiever worden meegedeeld aan de ruiterclubs in en rond Kapellen?

Ik hoop van harte dat deze groene zones minstens in stand worden gehouden en zo mogelijk toenemen om het groene karakter van onze gemeente in de verf te zetten, ter eer en glorie van de paardensport.

 

Coronaplaatsen studenten + coworkingspaces
 

Corona treft ons allemaal in meer of mindere mate, op recreatief en professioneel vlak.
Als gemeente hebben we verschillende middelen om hieraan tegemoet te komen. Navraag bij de bevoegde schepen leerde dat Kapellen actief plaatsen voor studenten ter beschikking stelt en de communicatie hierover laat verlopen via een opgezette facebookgroep.
Vanuit de fractie meen ik dat de communicatie over een belangrijk thema niet alleen moet steunen op sociale media, er actiever gecommuniceerd moet worden om iedereen te bereiken (niet iedereen heeft toegang tot sociale media), de inschrijvingen gedigitaliseerd moeten worden (voorbeeld Kalmthout dat ik u toezond) en er bovendien mogelijk ook méér plaatsen aangeboden kunnen worden.
In het antwoord van de schepen hoorde ik dat er geen grote vraag was, maar ik betwijfel of dat niet eerder ligt aan de beperkte communicatie. Studenten zijn er immers genoeg in Kapellen. Er zal mogelijk méér vraag naar rust & ruimte zijn geweest dan 92 bereikte studenten via FB.
Ik maakte vanuit de fractie alvast de suggestie ook beroep te doen op bedrijven die grote ruimte(n) Corona-proef zouden kunnen maken en studenten ontvangen. Dit naar aanleiding van een eerder initiatief - dat ik u ook bezorgde per mail.
Hieronder vindt u het artikel dat als oplossing verscheen voor de studenten, met enkele bemerkingen:

https://www.hln.be/kapellen/kapellen-stelt-stille-studeerplekken-ter-beschikking-in-de-oude-pastorij-en-bibliotheken~aa2175f2/?fbclid=IwAR11prfaKkQLX5VRejLd5-sa17Vwb9NFySLhETym879KBkCDGMLnX8q39wc

Het artikel maakt duidelijk dat het initiatief geënt is op de studenten van het voortgezet onderwijs.
Een goed initiatief maar graag maakte ik hierbij een aantal suggesties:

1. Wat met de studenten uit het middelbaar die evenzeer nood hebben aan rust en ruimte om zich voor te bereiden op de examenperiode? Voor hen komt januari te laat.

2. Met examens in januari willen vele studenten uit het voortgezet onderwijs zich tijdens de decembermaand/kerstvakantie voorbereiden: waar konden zij terecht?

De studenten zullen ook in de maanden februari en maart nog verder digitaal hun lessen volgen...

3. Het aanmeldingssysteem via de website -zoals in het voorbeeld van Kalmthout dat ik u bezorgde- is mogelijk een handig(er) centraal systeem dan Facebook-groepen of ter plaatse op papier inschrijven, om als verantwoord bestuur een overzicht te bieden + te bewaren tijdens handhaving van de regels. De sociale media kan wel nuttig zijn om het initiatief verder te zetten, eens er bekendheid is gemaakt.

4. In verschillende gemeenten werden n.a.v. de crisiscel al initiatieven geopperd om alleenstaanden hun tweede contact in huis aan studenten te geven zodat die bij hen thuis konden studeren. Waarom kiest Kapellen niet mee daarvoor?

5. Tot slot wil ik ook verwijzen naar eerdere/gelijkaardige initiatieven en een samenwerking met Kapelse bedrijven voorstellen:
https://radio2.be/antwerpen/steeds-meer-studenten-blokken-in-bedrijven-het-werkt-motiverend

Alvast hartelijk dank om deze voorstellen positief te evalueren op hun haalbaarheid en mee te nemen in een volgende uitrol van maatregelen.

 

Mobiliteit
 

Mobiliteit beroert ook in 2021 eens te meer de gemoederen. En terecht. Mobiliteit is steeds meer en meer belangrijke maatstaf voor de keuzes die een bestuur maakt. Het gaat over veiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid maar evenzeer over klimaat en leefbaarheid.

1. De inspanningen die het bestuur levert om hieraan tegemoet te komen zijn steeds lovenswaardig. Maar de samenhang van de losse goed te keuren verkeersmaatregelen vragen om een groter mobiliteitsplan. Het overzicht bewaren kan alleen in een mobiliteitsplan en de losse maatregelen goedkeuren wanneer de visie gekend is.
Ik hoop vanuit de fractie dan ook snel de algemene mobiliteitsvisie te kunnen evalueren, en geen verdere losse verkeersmaatregelen te hoeven goedkeuren.

2. In dit mobiliteitsplan hoop ik ook te lezen wat de plannen zijn met het treinstation. Ik voegde in bijlage alvast ook foto's van de slechte staat waarin een deel van de overkapping aan de trap zich bevindt. Hopelijk wordt dit ook snel aangepakt om het treingebruik zeker niet af te remmen.

3. Kapellen heeft het charter werftransport ondertekend maar vrachtwagens lijken de ochtend- en avondspits rustig te blijven volgen. Dit met alle conflictrisico tot gevolg. Zijn er behalve de ondertekening ook acties genomen m.b.t. handhaving (politie), overleg schoolroutes (scholen)?

4. Het ontbrekende fietspad op de Christiaan Pallemansstraat is een kwelduivel die hopelijk snel wordt aangepakt. Graag informeer ik naar de stavaza/timing uitvoering.

 

Groenbehoud Kapellenbos
 

Kapellen heeft onmiskenbaar een groen karakter. Met een bebossingindex van 52% kan Kapellen een boom opzetten over groene zones. Omdat wandelen in rustige, groene omgeving steeds hoger op ieders verlanglijstje staat, is de zorg waarmee het bestuur omspringt om deze zones te behouden steeds bewonderenswaardig.

Daarnaast zorgen de grote percelen grond ook voor de nodige preservatie van het groen in Kapellen. De onmogelijkheid tot versnippering gaat impliciet de kap van bomen tegen. Zo wordt er méér aan verstandig natuurbehoud gedaan. Deze traditie van het bestuur is lovenswaardig. Beetje visionair zelfs, als we de huidige toeloop in onze bossen zien en de positieve uitstraling van onze rijk beboste gemeente.

1. Graag informeer ik naar de plannen van het bestuur om de groene zones in Kapellen te behouden, zo mogelijk te uit te breiden. Algemeen naar de verschillende grote groenzones ('t Rood, Masten- Paepen, Ertbrandbos, Uitlegger), en specifiek naar de zone Kapellenbos-Oost (percelen).

2. Waarom is Kapellen uit overleg van de 6 groene gemeenten gestapt? Graag informeer ik hiernaar want zonder verdere uitleg zou dit de indruk wekken dat het groenbehoud niet of minder als relevant wordt beschouwd tegenover het commercialiseren van percelen grond.