CD&V nieuwsbrief, september 2014
Kapellen
29/09/2014
 
 
 

Pannenkoeken eten op 5 oktober in Den Bizz

 

  

Naar jaarlijkse gewoonte bakken we aanstaande zondag, tijdens de rommelmarkt, pannenkoeken. Kom tussen 10 en 18 uur onze heerlijke pannenkoeken proeven.  Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien.

 

Hopelijk genoten jullie de voorbije zomermaanden. Ondertussen is het politieke werkjaar opnieuw van start gegaan. Op de gemeenteraad van 15 september deden we enkele tussenkomsten en stelden we een aantal actualiteitsvragen, o.a.


Verwerking snoeiafval

Kapellen is één van de groenste gemeente van de Provincie Antwerpen. Om dit groene karakter te behouden wordt van de gemeente en zijn inwoners een aantal inspanningen verwacht. Vroeger werd in het kader hiervan in het voor- en najaar in een aantal wijken snoeiafvalcontainers geplaatst. Toen het nieuwe reglement voor het containerpark werd ingevoerd werd deze maatregel afgeschaft. Vandaar dat CD&V aan het bestuur gevraagd heeft om de Kapellenaar zijn snoeiafval naar het containerpark te laten brengen en dit tegen de symbolische betaling van 1 euro.  Het bestuur heeft ons hierin gevolgd, weliswaar zal er geen symbolische euro aangerekend worden echter er zal een beperking in gewicht opgelegd worden. Iedere inwoner zal gratis 300kg snoeiafval gratis naar het containerpark kunnen brengen en dit van zodra het containerpark is omgebouwd. Momenteel stellen zich problemen met het afleveren van de bouwvergunning. We volgen dit op....

 

Bouwvergunning Lidl

Niettegenstaande het gemeentebestuur in de krant liet publiceren dat met de bouw van de Lidl kon gestart worden, konden deze plannen niet doorgaan daar door een aantal omwonenden bezwaar werd ingediend bij het Provinciebestuur. Het Provinciebestuur heeft dit bezwaar gevolgd. Het is nu aan Lidl om te beslissen wat ze zullen ondernemen of tegen de beslissing beroep aantekenen of een nieuwe, aangepaste bouwaanvraag indienen.

 

Afschakelplan 2014 - 2015

Naar aanleiding van de onverwachte (tijdelijke) sluiting van drie kerncentrales heeft Elia, de beheerder van het Belgisch hoogspanningsnet voor elektriciteit, een risico op elektriciteitstekort in de loop van deze winter voorspeld. Overheden en burgers moeten zich bijgevolg voorbereiden op een eventuele tijdelijke gecontroleerde afschakeling van het elektriciteitsnet. Binnen de administratie is de noodplancel opgericht die een impactanalyse opmaakt.

Met medewerking van de provincie worden burgers energiebewust gemaakt en tips aangereikt om zuiniger met energie om te springen. Deze aktie werd energiejacht of klimaatwijken genoemd. Het verleden heeft aangetoond dat het organiseren van Klimaatwijken mensen aanzet om doordachter en zuiniger met energie om te gaan. Gezien zich de komende drie winters mogelijk problemen met de elektriciteitsvoorziening kunnen stellen stelt CD&V de vraag de Klimaatwijken in Kapellen terug op te starten. In het kader van een aantal besparingsmaatregel heeft het bestuur enige maanden geleden beslist de functie van duurzaamheidsambtenaar niet meer in te vullen, CD&V vraagt opnieuw een duurzaamheidsambtenaar in dienst te nemen.

 

Contactinfo

CD&V Kapellen


 GEMEENTERAAD

Fractieleider :

Sonja Janssens

 Raadslid :

Marc Dekkers  OCMW-raadslid :

Ronny Van Thillo


Voorzitter
Ludo Bocken

 COMMUNICATIE:

E-mail : info@cdenvkapellen.be

Facebook : Cdenv Kapellen 

http://kapellen.cdenv.be